[close]
choosewithcareclub.com
go to facebook YouTube
HOME ABOUT US HEALTH CARE SHARE YOUR SYORY NEWS CONTACT

การดูแล "สุขภาพแบบองค์รวม" สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเอง

การดูแล "สุขภาพแบบองค์รวม" สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเอง

การดูแล "สุขภาพแบบองค์รวม" สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเอง


          เมื่อร่างกายของเราแข็งแรง ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จะช่วยให้เราสามารถต้านทานต่อเชื้อโรค ไข้หวัดเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปจนถึงลดความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายแรงต่าง ๆ ได้...นั่นคือหลักการของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งเป็นวิถีที่เหมาะแก่ทุกไลฟ์สไตล์ของคนในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ หรือแม้แต่วัยสูงอายุ ดังนั้นการร่วมมือกันเสริมสร้างสุขภาพดีในครอบครัว จึงเป็นสิ่งที่สมาชิกแต่ละคนควรใส่ใจดูแลกัน


          การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health)
          การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม หมายถึง การดูแลสุขภาพที่เน้นการป้องกัน และบำบัดอาการเจ็บป่วยด้วยการใช้ความรู้ในทุก ๆ ด้าน ทั้งความรู้แบบดั้งเดิม และการบำบัดเสริม ที่ช่วยให้เกิดสุขภาวะที่ดี โดยเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในปฏิบัติตน เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วย เนื่องจากสาเหตุของการเกิดโรค จะมีความเกี่ยวพันกันทั้งทาง ร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดนี้เป็นปรัชญาของแนวคิดนี้


          สุขภาพกับสุขภาวะต่างกันอย่างไร
          ทฤษฏีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมได้พูดถึงความหมายของคำว่า “สุขภาพ” (Health) คือความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณซึ่งมีความหมายในแนวเดียวกับคำว่า “สุขภาวะ” (Well-being) ที่หมายถึง การที่สุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณอยู่ด้วยกันอย่างมีความสมดุล ดังนั้นสุขภาวะ 4 ด้าน จึงหมายถึง การมีสุขภาพดีจากความสมดุลขององค์รวมทั้ง 4 ด้าน คือสุขภาวะทางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ นั่นเอง
          • สุขภาวะทางร่างกาย : ความแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ไม่พิการ ร่างกายสามารถทำงานได้ปกติอย่างมีประสิทธิภาพ
          • สุขภาวะทางจิตใจ : ภาวะที่จิตใจสบาย มีความสุข ไม่เครียด มีสติ เพราะจิตใจจะเป็นสิ่งที่คอยควบคุมให้ร่างกายปรับ
ตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้
          • สุขภาวะทางสังคม : ความสุขที่เกิดจากความสัมพันธ์อันดีต่อกันของสมาชิกในสังคม ไม่ว่าจะเป็น คนในครอบครัว คน
ในชุมชน และคนในสังคมต่างมีความเอื้ออาทรให้ความช่วยเหลือและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
          • สุขภาวะทางจิตวิญญาณ : ความเฉลียวฉลาด ความรู้เท่าทัน เข้าใจในเหตุและผลของความเปลี่ยนแปลง ทำให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข


          วิธีปรับสมดุลสุขภาพแบบองค์รวม
           1. ดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ
              ร่างกายคือปัจจัยหลักของการมีสุขภาพที่แข็งแรง หลายคนคงตระหนักดีถึงเรื่องสุขภาพอยู่แล้ว ว่าควรเริ่มต้นที่การรับประทานอาหารที่ดี ให้เหมาะสมตามหลักโภชนาการ ที่สำคัญคือต้องมีความหลากหลายครบ 5 หมู่ อีกทั้งไม่ควรเป็นพวกอาหารขยะ อาหารแปรรูป หรืออื่น ๆ ที่อาจก่อผลข้างเคียงได้ ซึ่งจุดนี้เป็นสิ่งที่ทั้งครอบครัวควรร่วมมือช่วยกันดูแล รวมไปถึงการทำกิจกรรมอย่างการออกกำลังกายร่วมกัน เป็นต้น

           2. ผ่อนคลายจิตใจ
              “จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว” เป็นประโยคที่เราต่างคุ้นหู หากเรามีสภาพจิตใจที่ดี ซึ่งสามารถเกิดได้ตั้งแต่ภายในตัวเราเอง และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในครอบครัว หาอะไรที่ผ่อนคลายทำร่วมกัน เอื้ออารีแก่กัน ห่วงใยกัน เชื่อหรือไม่ว่าเพียงความแข็งแกร่งทางจิตใจอย่างเดียว ก็ทำให้คนเราสามารถก้าวผ่านโรคภัยไข้เจ็บเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างไข้หวัดได้ในบางครั้ง หรืออาจทำให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นด้วย

           3. ใส่ใจครอบครัวและคนที่ห่วงใย
              สังคมและคนรอบข้างคือกำลังใจชั้นดี เป็นเหมือนยาวิเศษ ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ หรือลูก หากใครสักคนในบ้านล้มป่วยไป ยิ่งไม่มีใครสนใจก็คงยิ่งอาการหนักเข้าไปอีก แต่หากได้กำลังใจแล้วล่ะก็ ที่เคยต้องพักฟื้นเป็นสัปดาห์ อาจดีขึ้นภายในไม่กี่วัน หรือแม้แต่กิจกรรมทางสุขภาพที่ได้กล่าวไปในข้อแรก หากมีคนในครอบครัวร่วมแรงร่วมใจทำด้วยกัน ความสนุกสนาน กำลังใจในการทำก็ต้องมา คราวนี้แหละสุขภาพดีทั้งครอบครัวแน่นอน

           4. รู้เท่าทันสภาพแวดล้อม
              สุขภาวะทางจิตวิญญาณนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญา ในโลกเรามีสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไปมากมาย ยกตัวอย่างง่าย ๆ ก็เช่นไข้หวัด ที่มักจะมีสายพันธุ์ใหม่ ๆ มาให้เห็นอยู่เสมอ ดังนั้นคนในครอบครัวควรช่วยกันเป็นหูเป็นตา ดูแลและป้องกันตามความเหมาะสม บางอย่างอาจต้องการวัคซีน บางอย่างอาจเป็นโรคที่สังเกตอาการได้ยาก และอาการเล็ก ๆ น้อย ๆ บางอย่าง ไม่ว่าจะแค่ไอ จาม หรืออื่น ๆ อาจนำไปสู่ปัญหาเรื้อรังได้ ซึ่งจุดนี้ควรทำความเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลง
หมั่นอัพเดตข้อมูลอยู่เสมอ

          กล่าวได้ว่าการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนั้น ไม่ได้จำกัดขอบเขต สิ่งใดที่สามารถทำแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรง เป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และเสริมสร้างความสมดุลให้แก่ร่างกาย ล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น เป็นแนวทางที่น่าสนใจมาก ๆ ค่ะ เพราะแนวทางนี้จะสามารถต้านอาการเจ็บป่วยในเบื้องต้น ต้านหวัด พร้อมรับกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะร้อน ฝน หรือหนาว อีกทั้งยังช่วยให้สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งภายในและภายนอกค่ะ          มา “สุขใจเพราะเราเลือกดูแลกัน” ด้วยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม...ที่สร้างได้ด้วยตัวเราเองกันนะคะ


      
ข้อมูลจาก OknationHome >>
เรื่องราวของพ่อ


Recent Post
ล้างจมูกช่วยลดโอกาสเกิดภูมิแพ้ และอาการป่วยจากระบบทางเดินหายใจ


ทานอาหารรับหน้าฝน


อาหารต้านโรคช่วงหน้าฝน

หน้าฝนนี้ อย่าซื้อ “ยาปฏิชีวนะ” มากินเอง

เตือนหน้าฝน ระวังไข้เลือดออกระบาด

อันตรายในหน้าฝน

ไข้หวัดใหญ่ โรคที่มากับหน้าฝน

เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน อากาศเปลี่ยน จะเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้าง

ไวรัสอาร์เอสวี (RSV: Respiratory Syncytial Virus)...เชื้อร้ายหน้าฝน

โรคภัยที่มากับการเปลี่ยนเข้าสู่หน้าฝน

อากาศร้อน กระตุ้นให้เกิดความเครียด กรมสุขภาพจิตแนะรับมือลดอุณหภูมิใจ

ความแตกต่างระหว่างความรักกับความเมตตา

ระวังบ้านชื้น มีรา ก่อปัญหาทางเดินหายใจ

อุณหภูมิร้อน-เย็นกับการดูแลสุขภาพ

เหตุใดคนสมัยนี้จึงเป็นภูมิแพ้กันเยอะ

โรคลมแดด วายร้ายหน้าร้อน

6 โรคหน้าร้อนประจำปี ควรระวังอย่างยิ่ง

ไลฟ์สไตล์แบบไหน ช่วยนอนหลับ

หยุด! วัยรุ่นไทย "ฆ่าตัวตาย" ทุกปัญหามีทางออก

เล่นน้ำสงกรานต์อย่างไร ไม่เป็นหวัด

นิสัยแบบไหนที่ทำร้ายความสัมพันธ์

การแก้ปัญหา PM 2.5 ของประเทศอื่น

7 เรื่องน่ารู้ รับมือไข้หวัดหน้าร้อน

โรคร้ายแรงที่อาจมากับฝุ่นพิษ

ไอกลางคืน จนนอนไม่หลับ ทำไงดี

“ทูลกระหม่อมหญิง” กับบทบาทความเป็นแม่ สู่งานเพื่อเด็ก และเยาวชน

ฝุ่นละออง PM 2.5 รับมืออย่างไร...ให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ

เลือกกินอย่างไร ในวันที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน

Good Life Good Talk : ปรับสมดุลชีวิต ตามสไตล์ คุณทราย - เจริญปุระ

ฝุ่นเยอะต้องระวัง...โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในเด็ก

เป็นหวัดหรือภูมิแพ้...กันแน่ ?

ไอเป็นเลือด จามเป็นเลือด พิษจาก PM 2.5 ที่ต้องระวังให้หนัก

ประมวลภาพประวัติศาสตร์ฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่คร่าชีวิตมาแล้วนับหมื่น!!

7 วิธีรับมือฝุ่นพิษ PM 2.5 ฉบับชาวกรุง

ทำไมหน้ากากอนามัยธรรมดา
จึงป้องกัน PM 2.5 ไม่ได้

ฝุ่นพิษ PM 2.5 อันตรายต่อคุณแม่ตั้งครรภ์ต้องระวังให้มาก

เลือกผ้าปิดจมูกอย่างไร
ให้เหมาะกับการใช้งาน

รู้จัก PM 2.5 ฝุ่นจิ๋วสุดร้าย
บ่อนทำลายสุขภาพ

5 ช่องทางติดหวัดจากโรงเรียนที่พ่อแม่ต้องระวังให้ดี

4 ไข้หวัดสุดแปลกที่คุณแม่
ควรระวังให้ดี

โรคภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบ...ภัยจากอากาศเย็นที่ต้องระวัง

ทำไม...คนรุ่นใหม่ถึงเป็นภูมิแพ้กันมากขึ้น

ต้องสังเกต...ขี้มูกสีแบบนี้
ไม่ดีแน่!!

4 วิธีสั่งน้ำมูกอย่างปลอดภัย

เที่ยวเหนือ เดินป่า ตั้งแคมป์ไฟ ระวังไข้มาลาเรีย

7 เทรนด์อาหารมาแรง
ประจำปี 2019

7 ข้ออัพเลเวลภูมิคุ้มกันไม่ให้ป่วยง่าย พร้อมตะลุยปาร์ตี้ปีใหม่

ต้องทำใจหรือไม่...โรคภูมิแพ้แล้วต้องแพ้ตลอดไปจริงหรือ

ไอแต่ละแบบ บ่งบอกอาการอะไรได้บ้างนะ

อาการ "ขมปาก" "ขมคอ"
เป็นเพราะอะไร บ่งบอกอะไร
ได้บ้างนะ

การดูแล "สุขภาพแบบองค์รวม" สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเอง

ภูมิแพ้เกสรดอกไม้...บรรเทา
ได้ด้วยเคล็ดลับจากท้องทะเล

5 วิธีบรรเทาอาการระคายเคืองจมูกด้วยตัวเองง่าย ๆ

4 เคล็ดลับลดเสี่ยงป่วย
ในครอบครัว« July 2019»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Flemomile

SHARE YOUR STORY

www.hiruscar.com


HOMEABOUT USSHARE YOUR STORYNEWSCONTACT
 
  
view