[close]
choosewithcareclub.com
go to facebook YouTube
HOME ABOUT US HEALTH CARE SHARE YOUR SYORY NEWS CONTACT

การดูแล "สุขภาพแบบองค์รวม" สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเอง

การดูแล "สุขภาพแบบองค์รวม" สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเอง

การดูแล "สุขภาพแบบองค์รวม" สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเอง


          เมื่อร่างกายของเราแข็งแรง ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จะช่วยให้เราสามารถต้านทานต่อเชื้อโรค ไข้หวัดเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปจนถึงลดความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายแรงต่าง ๆ ได้...นั่นคือหลักการของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งเป็นวิถีที่เหมาะแก่ทุกไลฟ์สไตล์ของคนในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ หรือแม้แต่วัยสูงอายุ ดังนั้นการร่วมมือกันเสริมสร้างสุขภาพดีในครอบครัว จึงเป็นสิ่งที่สมาชิกแต่ละคนควรใส่ใจดูแลกัน


          การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health)
          การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม หมายถึง การดูแลสุขภาพที่เน้นการป้องกัน และบำบัดอาการเจ็บป่วยด้วยการใช้ความรู้ในทุก ๆ ด้าน ทั้งความรู้แบบดั้งเดิม และการบำบัดเสริม ที่ช่วยให้เกิดสุขภาวะที่ดี โดยเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในปฏิบัติตน เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วย เนื่องจากสาเหตุของการเกิดโรค จะมีความเกี่ยวพันกันทั้งทาง ร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดนี้เป็นปรัชญาของแนวคิดนี้


          สุขภาพกับสุขภาวะต่างกันอย่างไร
          ทฤษฏีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมได้พูดถึงความหมายของคำว่า “สุขภาพ” (Health) คือความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณซึ่งมีความหมายในแนวเดียวกับคำว่า “สุขภาวะ” (Well-being) ที่หมายถึง การที่สุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณอยู่ด้วยกันอย่างมีความสมดุล ดังนั้นสุขภาวะ 4 ด้าน จึงหมายถึง การมีสุขภาพดีจากความสมดุลขององค์รวมทั้ง 4 ด้าน คือสุขภาวะทางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ นั่นเอง
          • สุขภาวะทางร่างกาย : ความแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ไม่พิการ ร่างกายสามารถทำงานได้ปกติอย่างมีประสิทธิภาพ
          • สุขภาวะทางจิตใจ : ภาวะที่จิตใจสบาย มีความสุข ไม่เครียด มีสติ เพราะจิตใจจะเป็นสิ่งที่คอยควบคุมให้ร่างกายปรับ
ตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้
          • สุขภาวะทางสังคม : ความสุขที่เกิดจากความสัมพันธ์อันดีต่อกันของสมาชิกในสังคม ไม่ว่าจะเป็น คนในครอบครัว คน
ในชุมชน และคนในสังคมต่างมีความเอื้ออาทรให้ความช่วยเหลือและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
          • สุขภาวะทางจิตวิญญาณ : ความเฉลียวฉลาด ความรู้เท่าทัน เข้าใจในเหตุและผลของความเปลี่ยนแปลง ทำให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข


          วิธีปรับสมดุลสุขภาพแบบองค์รวม
           1. ดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ
              ร่างกายคือปัจจัยหลักของการมีสุขภาพที่แข็งแรง หลายคนคงตระหนักดีถึงเรื่องสุขภาพอยู่แล้ว ว่าควรเริ่มต้นที่การรับประทานอาหารที่ดี ให้เหมาะสมตามหลักโภชนาการ ที่สำคัญคือต้องมีความหลากหลายครบ 5 หมู่ อีกทั้งไม่ควรเป็นพวกอาหารขยะ อาหารแปรรูป หรืออื่น ๆ ที่อาจก่อผลข้างเคียงได้ ซึ่งจุดนี้เป็นสิ่งที่ทั้งครอบครัวควรร่วมมือช่วยกันดูแล รวมไปถึงการทำกิจกรรมอย่างการออกกำลังกายร่วมกัน เป็นต้น

           2. ผ่อนคลายจิตใจ
              “จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว” เป็นประโยคที่เราต่างคุ้นหู หากเรามีสภาพจิตใจที่ดี ซึ่งสามารถเกิดได้ตั้งแต่ภายในตัวเราเอง และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในครอบครัว หาอะไรที่ผ่อนคลายทำร่วมกัน เอื้ออารีแก่กัน ห่วงใยกัน เชื่อหรือไม่ว่าเพียงความแข็งแกร่งทางจิตใจอย่างเดียว ก็ทำให้คนเราสามารถก้าวผ่านโรคภัยไข้เจ็บเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างไข้หวัดได้ในบางครั้ง หรืออาจทำให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นด้วย

           3. ใส่ใจครอบครัวและคนที่ห่วงใย
              สังคมและคนรอบข้างคือกำลังใจชั้นดี เป็นเหมือนยาวิเศษ ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ หรือลูก หากใครสักคนในบ้านล้มป่วยไป ยิ่งไม่มีใครสนใจก็คงยิ่งอาการหนักเข้าไปอีก แต่หากได้กำลังใจแล้วล่ะก็ ที่เคยต้องพักฟื้นเป็นสัปดาห์ อาจดีขึ้นภายในไม่กี่วัน หรือแม้แต่กิจกรรมทางสุขภาพที่ได้กล่าวไปในข้อแรก หากมีคนในครอบครัวร่วมแรงร่วมใจทำด้วยกัน ความสนุกสนาน กำลังใจในการทำก็ต้องมา คราวนี้แหละสุขภาพดีทั้งครอบครัวแน่นอน

           4. รู้เท่าทันสภาพแวดล้อม
              สุขภาวะทางจิตวิญญาณนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญา ในโลกเรามีสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไปมากมาย ยกตัวอย่างง่าย ๆ ก็เช่นไข้หวัด ที่มักจะมีสายพันธุ์ใหม่ ๆ มาให้เห็นอยู่เสมอ ดังนั้นคนในครอบครัวควรช่วยกันเป็นหูเป็นตา ดูแลและป้องกันตามความเหมาะสม บางอย่างอาจต้องการวัคซีน บางอย่างอาจเป็นโรคที่สังเกตอาการได้ยาก และอาการเล็ก ๆ น้อย ๆ บางอย่าง ไม่ว่าจะแค่ไอ จาม หรืออื่น ๆ อาจนำไปสู่ปัญหาเรื้อรังได้ ซึ่งจุดนี้ควรทำความเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลง
หมั่นอัพเดตข้อมูลอยู่เสมอ

          กล่าวได้ว่าการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนั้น ไม่ได้จำกัดขอบเขต สิ่งใดที่สามารถทำแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรง เป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และเสริมสร้างความสมดุลให้แก่ร่างกาย ล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น เป็นแนวทางที่น่าสนใจมาก ๆ ค่ะ เพราะแนวทางนี้จะสามารถต้านอาการเจ็บป่วยในเบื้องต้น ต้านหวัด พร้อมรับกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะร้อน ฝน หรือหนาว อีกทั้งยังช่วยให้สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งภายในและภายนอกค่ะ          มา “สุขใจเพราะเราเลือกดูแลกัน” ด้วยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม...ที่สร้างได้ด้วยตัวเราเองกันนะคะ


      
ข้อมูลจาก OknationHome >>
เรื่องราวของพ่อ


Recent Post
โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร หลังวิกฤตโควิด-19 จบลง

7 วีธี ดูแลบ้านและคนในครอบครัวให้ห่างไกลจาก โควิด-19

เข้าหน้าฝน ยิ่งต้องระวังเรื่อง ไอ จาม โควิดยังอยู่นะจ๊ะ

บทเรียนจากโควิด-19

12 วิธี Self-Care ดูแลตัวเองช่วงโควิด-19

ไอเดียหารายได้เสริมสู้โควิด

ใส่แมสแล้วหายใจได้กลิ่นปากตัวเอง มีเคล็ดลับช่วยได้

วิกฤตโควิด-19 กับการดูแลสุขภาพช่องปากและลมหายใจ

วิธีสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

15 วิธีอัพพลังบวก สร้างความสุขให้ชีวิต

จามหรือไอ กับความห่วงใยเรื่องสุขภาพ

ความสุขเริ่มได้ที่ตนเอง จริงแท้แค่ไหน

อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

อดีต รมว.สธ. เตือนคนไทยอย่าตื่นตระหนก ไวรัสโคโรนา

รู้ไว้เรื่องใกล้ตัว PM 2.5

ฝุ่นเยอะ จัดการอย่างไรดี เรื่องง่าย ๆ ทำได้ก่อน

ไอเรื้อรัง ระวังปอดพังตั้งแต่ยังไม่แก่

ล้างจมูก ลดภูมิแพ้ ไซนัสอักเสบ ไอเรื้อรัง

คลายข้อสงสัย ผู้ป่วยซึมเศร้า ฆ่าคนได้ไหม

ประโยชน์และวิธีการล้างจมูก

ไอเรื้อรัง เรื่องน่ากลัวที่ไม่ควรปล่อยไว้

12 ประโยคให้กำลังใจ ห้ามพูดกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ล้างจมูก สูดไอน้ำร้อน หายใจโล่ง แก้หวัด

ลูกไอแห้ง ๆ ไอเสียงวี๊ดตอนกลางคืน แบบไหนอันตราย

ไอเรื้อรัง ระวังปอดพังตั้งแต่ยังไม่แก่

ทำไมคุณแม่ควรล้างจมูกให้ลูก

ไอเป็นเลือด เสี่ยงโรคร้ายแรง

ไอตอนกลางคืน เกิดจากอะไร รักษาอย่างไร

อาการไอ (Cough)

ล้างจมูก ช่วยลดภูมิแพ้ และไม่ป่วยง่าย

ภูมิแพ้อากาศ ความอ่อนไหวที่ไม่ใช่แค่หวัด

ระวัง เจ้ายุงร้าย อันตรายในหน้าฝน

5 เมนู แกงร้อน ต้อนรับฤดูฝน

โรคฮิตหน้าฝน หมั่นดูแลสุขภาพป้องกันได้« May 2020»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Flemomile

SHARE YOUR STORY

www.hiruscar.com


HOMEABOUT USSHARE YOUR STORYNEWSCONTACT
 
  
view