[close]
choosewithcareclub.com
go to facebook YouTube
HOME ABOUT US HEALTH CARE SHARE YOUR STORY NEWS CONTACT

เรื่องราวของพ่อ เรื่องเล่าจากพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง 4 พระองค์ เมื่อเอ่ยถึง “ทูลกระหม่อมพ่อ”

เรื่องราวของพ่อ เรื่องเล่าจากพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง 4 พระองค์ เมื่อเอ่ยถึง “ทูลกระหม่อมพ่อ”

เรื่องราวของพ่อ

เรื่องเล่าจากพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง 4 พระองค์

เมื่อเอ่ยถึง “ทูลกระหม่อมพ่อ”


          หลายทศวรรษที่ผ่านมา แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงงานหนัก ทรงทุ่มเทพระองค์เพื่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยจนแทบหาเวลาส่วนพระองค์ไม่ได้ แต่ก็มิได้หมายความว่าจะทรงละเลยบทบาทสำคัญในฐานะพระราชบิดาของพระราชโอรส และพระราชธิดาทั้ง ๔ พระองค์


เรื่องของพ่อ เรื่องเล่าจากพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง 4 พระองค์ เมื่อเอ่ยถึง “ทูลกระหม่อมพ่อ”

เรื่องของพ่อ เรื่องเล่าจากพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง 4 พระองค์ เมื่อเอ่ยถึง “ทูลกระหม่อมพ่อ”


“ทูลกระหม่อมพ่อ” ตอนที่ ๑

          ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงสะท้อนถึงภาพความเป็นกษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลกของทูลกระหม่อมพ่อว่า..

          “..ท่านทำงานหนักมาก ทรงเสียสละมาก เป็นตัวอย่างที่ดีของลูก ๆ ท่านไม่เคยคิดถึงความสุขของตัวเอง ท่านไม่เสด็จฯ ออกนอกประเทศนานแล้ว เพราะทรงห่วงประเทศมาก ท่านจะทรงคิดถึงแต่ประชาชนของท่าน และจะทรงสอนลูก ๆ เสมอว่า ให้นึกถึงคนอื่นก่อนตัวเอง ก่อนจะไปสอนคนอื่นได้ เราต้องทำตัวให้เป็นที่น่าเชื่อถือ

          …ปกติจะไม่ได้สอนกันตรง ๆ แต่จะทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างให้ลูก ๆ ได้เรียนรู้จากการตามเสด็จฯ…"


เรื่องของพ่อ เรื่องเล่าจากพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง 4 พระองค์ เมื่อเอ่ยถึง “ทูลกระหม่อมพ่อ”
เรื่องของพ่อ เรื่องเล่าจากพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง 4 พระองค์ เมื่อเอ่ยถึง “ทูลกระหม่อมพ่อ”

“ทูลกระหม่อมพ่อ” ตอนที่ ๒

          พระราชดำรัสที่สั้น แต่ชัดเจนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ที่หน้ากุฏิสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘ ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือเทิดพระเกียรติ “ในหลวงของเรา” จัดทำโดย นายอัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ คงพอจะเปิดเผยให้เห็นถึงความรู้สึกเบื้องลึกในพระราชหฤทัย ที่พระราชโอรสองค์นี้มีต่อทูลกระหม่อมพ่อ..

          “ข้าพเจ้า ก็เป็นข้าพระบาทคนหนึ่งของพระเจ้าอยู่หัวฯ มีหน้าที่ต้องเคารพบูชาพระองค์เช่นเดียวกับท่านทั้งหลาย ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งสุดจะพรรณนา ก็ตอบได้แต่เพียงเท่านี้”


เรื่องของพ่อ เรื่องเล่าจากพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง 4 พระองค์ เมื่อเอ่ยถึง “ทูลกระหม่อมพ่อ”

เรื่องของพ่อ เรื่องเล่าจากพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง 4 พระองค์ เมื่อเอ่ยถึง “ทูลกระหม่อมพ่อ”


“ทูลกระหม่อมพ่อ” ตอนที่ ๓

          จากการตามเสด็จถวายการรับใช้อย่างใกล้ชิดที่สุด ในฐานะที่ทรงเป็นราชเลขาส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงทราบดีถึงพระราชหฤทัยลึก ๆ ของทูลกระหม่อมพ่อ ได้พระราชทานสัมภาษณ์ไว้ในหนังสือเทิดพระเกียรติ “ในหลวงของเรา” ว่า..

          “…ทูลกระหม่อมพ่อจะพระราชทานคำแนะนำในทุกด้านที่ไปทูลถาม เพราะทรงทราบทุกเรื่อง นอกจากนั้นยังทรงสนับสนุนในการค้นคว้าหาความรู้ แต่ที่สำคัญที่สุดคือ ทรงสนับสนุนให้ใช้ความคิดในทุกด้าน

          ...ไม่เคยทรงเบื่อที่จะฟังการออกความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ จะทรงช่วยวิจารณ์ความคิดนั้น ๆ และพระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมด้วย…

          ทูลกระหม่อมพ่อจะทรงใช้ในงานจิปาถะต่าง ๆ ไม่ได้มีหน้าที่แน่นอน นอกจากได้สนองพระเดชพระคุณในการคอยดูแลสอดส่องทุกข์สุข และให้กำลังใจประชาชน คอยดูแลในด้านงานอาชีพ

          …สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่โปรด คือ การกระทำที่ผิดทำนองคลองธรรม ไม่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อประชาชนชาวไทย

          …เวลาที่ทรงพระสำราญ คือ เวลาที่เสด็จฯ ออกวางโครงการพัฒนาประเทศ และเห็นว่าพระราชดำริคงจะมีประโยชน์ต่อประชาชนในเวลาที่เห็นผลจากโครงการต่าง ๆ

          อีกประการหนึ่งคือ การที่ได้ทอดพระเนตรเห็นประชาชนมีน้ำใจต่อท่านและประชาชนด้วยกัน ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินจะมีส่วนช่วยพระองค์ท่านได้ โดยการช่วยตัวเอง ช่วยเพื่อนร่วมชาติคนอื่น ๆ มีความรักความสามัคคีกัน ทำตนเป็นพลเมืองดี เห็นแก่ชาติบ้านเมือง..”
 และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทรงเล่าไว้ในหนังสือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยว่า เมื่อทรงพระเยาว์ ทุกพระองค์ทรงปฏิบัติตามตารางเวลาที่พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงวางไว้โดยเคร่งครัด เช่น

          “…เช้าต้องดูหนังสือ กินข้าวแล้วเดินไปโรงเรียน ตอนบ่ายกลับมาขึ้นเฝ้าฯ ให้ท่านเห็นหน้าเห็นตา บ่ายสองสามโมง ออกอากาศ (เดินเล่น) ห้าโมงขึ้นมากินข้าวเย็น ทุ่มหนึ่งก็เข้านอน…”


เรื่องของพ่อ เรื่องเล่าจากพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง 4 พระองค์ เมื่อเอ่ยถึง “ทูลกระหม่อมพ่อ”

เรื่องของพ่อ เรื่องเล่าจากพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง 4 พระองค์ เมื่อเอ่ยถึง “ทูลกระหม่อมพ่อ”


“ทูลกระหม่อมพ่อ” ตอนที่ ๔

          ในฐานะที่ทรงเป็นสายพระโลหิตแห่งพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งทรงถือว่ามีหน้าที่ผูกพันกับประชาชนยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ของชาติใด แม้จะอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนก็ทรงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพื่อบ้านเมือง ในขณะที่พระสหายอื่น ๆ มีหน้าที่เรียนเพียงอย่างเดียว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีรับสั่งเล่าถึงทูลกระหม่อมพ่อว่า..

          “ปกติแล้ว ทูลกระหม่อมพ่อทรงให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคเสียส่วนใหญ่ งานของพระองค์ท่านกับงานของฉันนั้นก็โยงกันบ้าง ไม่โยงกันบ้าง อย่างกรณีฝนหลวง ท่านก็ทรงมีรับสั่งถามมาว่า ใช้สารเคมีอย่างนี้แล้วดีหรือยัง หรือสารเคมีอย่างนี้ถ้าจะหามาก ๆ หาได้ที่ไหน..”


เรื่องของพ่อ เรื่องเล่าจากพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง 4 พระองค์ เมื่อเอ่ยถึง “ทูลกระหม่อมพ่อ”

Credit : ชมรมคนรักในหลวง

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก http://thestarthailands.com/


Home >>
เรื่องราวของพ่อ


Recent Post
สุขใจปีใหม่ ดูแลกันให้นาน ๆ

9 วิธีปรับปรุงชีวิตคู่ให้ดีขึ้น

คาโมมายล์ สมุนไพรที่ช่วยให้ผ่อนคลายและบำรุงสุขภาพ

สุขภาพดี ท้าหนาว

RSV ไวรัสตัวร้าย ปล่อยไว้อันตรายถึงแก่ชีวิต

เฟลมโมมายล์ เม้าท์ สเปรย์ เอาใจคนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ

คัดจมูกอย่าปล่อยไว้นาน

ชิว ๆ เตรียมตัวรับความหนาวที่มาพร้อมกับความสุขใจ

ภูมิแพ้… ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

Review: FLEMOMILE เม้าท์ สเปรย์ ตัวช่วยในวันที่เจ็บคอ (ไม่พูดเยอะ)

หนาวแล้ว ปลายฝน รับต้นหนาว

สุขใจ อิ่มบุญ ในช่วงกินเจ

ชีวิตคิดบวก สู้โควิด

เที่ยวแบบ New Normal เทรนด์ใหม่ยุคโควิด-19

ไอจนเจ็บหน้าอก

“สุขดี” ที่ใจและกาย

ปรับไลฟ์สไตล์ชีวิตใหม่ รับ New Normal หลังวิกฤตโควิด-19

New normal ในโลกหลัง COVID-19 ที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิม

อันตรายจาก “ความชื้น”


ประโยชน์ของสารสกัดจากดอกคาโมมายล์และโพรพอลิส


เทรนด์ธุรกิจแบบ Health Focus ที่มาแรงในวันนี้

10 เทรนด์สังคมไทย หลังพ้นวิกฤติโควิด-19

ฝนตก เฝ้าดูระวังอาการหวัดกันบ้างนะ

วิถีสร้างเสริมสุขภาพ

โรคที่มากับหน้าฝน« May 2021»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Flemomile

SHARE YOUR STORY

www.hiruscar.com


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอคอนเทนต์และโฆษณาที่ท่านอาจสนใจเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเรา
หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไปโดยไม่ได้ปรับการตั้งค่าใดๆ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา
HOMEABOUT USSHARE YOUR STORYNEWSCONTACT
 
  
view